Zabieramy dzieci z bramy!TIE

Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „Zabieramy dzieci z bramy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś: IX Włączenie społeczne, Działanie: IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Realizator: Towarzystwo Inicjatyw Europejskich

Partner: Miasto Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Okres realizacji: 01.03.2016-28.02.2019

Wartość projektu: 1 133 442,10 PLN (wartość dofinansowania - 1 076 769,82 PLN, wartość wkładu własnego: 56 672,28 PLN)

Cel projektu: Rozwój usług świadczonych przez 2 świetlice środowiskowe prowadzone przez Miasto Łódź/ Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1, służące integracji społecznej i zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży, zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkującej m. Łódź ze szczególnym uwzględnieniem okolic Bałuckiego Rynku i osiedla Teofilów.

Zadaniem projektu jest wspieranie rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
w przezwyciężaniu przeżywanych przez nie trudności.

Projekt zakłada umożliwienie dzieciom i młodzieży łódzkiej, będącej w gorszej niż ich rówieśnicy sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji rodzinnej, udział w atrakcyjnych formach zajęć, dzięki którym będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Udział w nieodpłatnych zajęciach zwiększy szansę rozwoju i umożliwi wyrównanie różnic między nimi a młodzieżą wychowującą się w domach
o wyższym statusie materialnym i prawidłowych relacjach wychowawczych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, zgodnych z zakresem działań projektu, co przyniesie w przyszłości wymierne korzyści dla społeczeństwa w postaci zmniejszeniu zjawiska i konsekwencji wykluczenia społecznego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany będzie w dwóch świetlicach w Łodzi:

-„W Emdeku na Zawiszy”, ul. Zawiszy Czarnego 39

- Ogrodzie Jordanowskim (filia) ul. Traktorowa 37a

Zgodnie ze zdefiniowanym celem działania zaplanowane w ramach projektu „Zabieramy dzieci
z bramy!” są skoncentrowane na profilaktyce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

BIURO PROJEKTU: 90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115;

Tel. 797-96-51-51

e-mail: zabieramydziecizbramy@tie.com.pl

 

Rekrutacja do projektu

Uczestnikiem projektu „Zabieramy dzieci z bramy!” może być mieszkaniec Miasta Łodzi w wieku od 6 do 18 lat, w imieniu, którego rodzic lub prawny opiekun złoży Kwestionariusz Zgłoszeniowy Uczestnika Projektu i zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.

Każdy rodzic lub opiekun prawny ucznia/uczennicy zainteresowanego udziałem w projekcie wypełnia Kwestionariusz Zgłoszeniowy Uczestnika Projektu zawierający Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i Deklarację udziału w projekcie.

DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji
Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej
Kwestionariusz zgłoszeniowy uczestnika projektu
Regulamin komisji rekrutacyjnej

 
| Menu |
© 2016 CZP1 91-818 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 39 tel. 426550600