• Wersja kontrastowa ALT + 4

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
Baner

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

pswp

Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego powstało w 2002 roku z inicjatywy Sekretariatu Krajowej Rady Placówek Wychowania Pozaszkolnego.
Celem Stowrzyszenia jest :
* propagowanie działalności placówek wychowania pozaszkolnego, szczególnie tych których organem propwadzącym jest samorząd terytorialny
* pomoc i wspieranie placówek jako ważnego elementu edukacji narodowej wzbogacającego oddziaływanie szkoły i przeciwdziałającego patologiom społecznym


Koalicja na rzecz Bałut

Koalicja – to partnerstwo, które nie posiada osobowości prawnej, jest ciałem społecznym i działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy. Nie jest to ciało o określonej orientacji politycznej i jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą działać na rzecz Bałut. koalicja na rzecz Bałut
Często zdarza się bowiem, że pojedyncze podmioty nie są w stanie w pełni skutecznie realizować swoich pomysłów. Brakuje im odpowiednich funduszy, kadry lub zaplecza technicznego. Partnerstwo pomaga wtedy w takiej koordynacji działań, która zapewnia ich spójność, trwałość i skuteczność. Poprzez swoje działania pragniemy przyczynić się do budowania poczucia wspólnoty i wzmocnienia lokalnej tożsamości.
Oprócz naszego ośrodka w koalicji działają :
bok
Bałucki Ośrodek Kultury jest nowoczesną instytucją kultury. Prowadzi szeroką działalność w sferze upowszechniania i współtworzenia kultury w dziedzinie tańca, muzyki, plastyki, teatru i filmu.
biblioteka Miejska Biblioteka Publiczna Łódż -Bałuty składa się z 20 filii i obejmuje swym zasięgiem całą dzielnicę Bałuty. Zaspakaja potrzeby mieszkańców w zakresie czytelnictwa i działalności informacyjnej. Prowadzi różnorodną działalność k-o.

wspólne osiedla To kampania społeczna promująca filozofię Community Policing oraz inicjatywy społeczne podejmowane w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Stare miasto Stowarzyszenie Przyjaciół Starego Miasta w Łodzi jest dobrowolnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających kształtowaniu się miłości i szacunku dla „ małej ojczyzny ” wśród mieszkańców Łodzi a szczególnie dzieci i młodzieży, wytwarzanie atmosfery szacunku do historii i dokonań pionierów Łodzi przemysłowej, upowszechnienia wiedzy o Starym Mieście.


Centrum wsparcia terapeutycznego Realizujemy kompleksowy system pomocy dla rodzin oraz indywidualny system wsparcia terapeutycznego dla dorosłych i młodziezy. Utworzyliśmy pierwszą w Polsce „Świetlicę Podwórkową” dla dzieci i młodzieży w środowisku o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego.

ZHR Działania podejmowane przez ZHR opierają się na konkretnej metodzie, zwanej metodą harcerską. Źródła jej powstania sięgają przełomu XIX i XX wieku, kiedy jej twórca – Robert Baden Powell – zaobserwował skuteczność działania za pomocą małych grup. Opracowany przez niego system wychowania młodzieży, na polskie realia początków XX wieku zaszczepił Andrzej Małkowski. Metoda harcerska oparta jest o naturalne potrzeby i zjawiska obserwowane w rozwoju młodego człowieka – takie jak potrzeba osiągnięć, potrzeba akceptacji, potrzeba sprawdzenia siebie, skłonność do organizowania się w małe grupy, pragnienie przeżycia przygody. Ważnym atutem metody harcerskiej jest jej przydatność w działaniu wychowawczym, z tą intencją jest wykorzystywana w ZHR.| Dzieci w Łodzi |
| Czas dzieci | czas dzieci

| "Obywatele-Obywatelom" | czas dzieci

miasto dzieci Od 2005 roku informuje o wydarzeniach kulturalnych dla najmłodszych i radzi, jak dobrze i twórczo bawić się z dziećmi. Podejmuje również tematy związane z rodzicielstwem, zdrowiem, wychowaniem i edukacją.
wymiana polsko-niemiecka

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA PROGRAMÓW
NASZEJ TELEWIZJI INTERNETOWEJ
TVI.DOMKULTURY.COM.PL


do góry