• Wersja kontrastowa ALT + 4

CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI
Baner

STOWARZYSZENIE RADA RODZICÓW PRZY CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI

STATUT STOWARZYSZENIA RADA RODZICÓW
PRZY CENTRUM ZAJĘC POZASZKOLNYCH NR 1 W ŁODZI

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach Dz.U. 2001 r. Nr 79, Poz. 855, z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy SRR przy CZP1 w Łodzi.

§2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

§5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§9

Stowarzyszenie powoływane jest z inicjatywy Rady Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, przez rodziców uczestników zajęć, jako przejaw ich obywatelskiej troski o autonomię placówki, wysoką jakość jej pracy oraz równe szanse wszystkich uczestników.

§10

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi oraz jego organów, szczególnie Rady Rodziców, w realizacji statutowej działalności przy pomocy środków dostępnych dla organizacji pozarządowych.

§11

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) wszechstronna edukacja pozaszkolna wspierająca rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny,
2) wpieranie rozwoju artystycznego, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem dorobku kultury polskiej,
3) wpieranie procesu wychowawczego na wszystkich etapach rozwoju człowieka w jego środowisku społecznym, przy poszanowaniu prawa do wolności i godności,
4) propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i postaw proekologicznych,
5) integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją i wychowaniem młodego pokolenia, przeciwdziałanie zagrożeniom i wykluczeniu społecznemu.

§12

1. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:

1) organizuje i współorganizuje kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria, wykłady, konferencje, konkursy, koncerty, przeglądy, wystawy, festiwale, imprezy, młodzieżowe wymiany zagraniczne, wycieczki, wyjazdy artystyczne,
2) organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,
3) organizuje działania wspierające rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
4) organizuje i prowadzi formy edukacji dla dzieci nieobjętych obowiązkiem szkolnym,
5) prowadzi działalność edukacyjną i kształceniową wśród osób dorosłych, wspiera doskonalenia zawodowego nauczycieli i instruktorów,
6) współpracuje z samorządem terytorialnym w realizacji jego zadań,
7) kształtuje postawy patriotyczne poprzez upowszechnianie tradycji, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
8) prowadzi działalność na rzecz integracji i współpracy międzynarodowej,
9) prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie,
10) upowszechnia ideę wolontariatu,
11) organizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem zainteresowań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
12) działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony przyrody,
13) inicjuje i realizuje programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,
14) prowadzi działalność wspomagającą technicznie, organizacyjnie i merytorycznie jednostki organizacyjne działające w CZP nr 1,
15) prowadzi działalność wydawniczą, radiową, telewizyjną i informacyjną.

§13

Działania wymienione w §11 i §12 prowadzone są jako działalność odpłatna i nieodpłatna.

§14

Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa
w §11 i §12 niniejszego statutu.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§15

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§16

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§17

1. Członkiem zwyczajnym może być rodzic lub prawny opiekun - posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych – dziecka uczęszczającego do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
4. Obowiązkiem członka jest wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§18

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym,
4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia (opłaty wpisowej, regularnego opłacania składek).

§19

1. Członek wspierający, posiada z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, prawa członka zwyczajnego.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §18 ust.2 pkt 2).
3. Członek wpierający ma prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

§20

1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego; ma prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, z wyjątkiem określonym w §18 ust.1 pkt 1 i pkt 3 oraz ust.2 pkt 3.

§21

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) zakończenia przez dziecko uczęszczania na zajęcia do Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi. W przypadku osób sprawujących funkcje w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej członkostwo ustaje z dniem zakończenia kadencji tych władz.
2) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
3) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
4) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
5) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) i 4), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§22

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§23

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków (kworum). W przypadku wystąpienia równości głosów decydujący głos należy do prezesa Stowarzyszenia.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§24

W przypadku ustąpienia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków
§25

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§26

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje raz w roku Zarząd Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków (kworum). W przypadku braku kworum, po konsultacji z sekretarzem, przewodniczący wyznacza termin zebrania w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zwołać w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarząd,
2) Komisja Rewizyjna,
3) 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, drogą telefoniczną, elektronicznie lub listownie.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków (kworum). W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, w drugim terminie uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych członków Zgromadzenia.
W przypadku Zebrania odbywającego się w drugim terminie podejmować można jedynie uchwały nad sprawami zawartymi w porządku obrad.

§27

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości opłat wpisowych i składek członkowskich,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) inne, wynikające z niniejszego statutu.

§28

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosków określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§29

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 3 –7 członków. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia określa liczbę członków Zarządu Stowarzyszenia na daną kadencję oraz określa ich funkcje w Zarządzie: prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, członków zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej, niż raz na dwa miesiące z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych.

§30

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna
§31

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3–5 członków; tylko jedna z nich pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.

§32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§33

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§35

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dobrowolne wpłaty rodziców i opiekunów,
3) darowizny, zapisy i spadki,
4) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
5) dotacje.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§36

Majątek zgromadzony w wyniku działalności Stowarzyszenia może być przekazany uchwałą Zarządu na rzecz Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi.
§37

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:
1) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
2) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§38

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa lub wiceprezesa i innego członka Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§39

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów (>50 % głosów).
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 28.09.2015 r., z późniejszymi zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Zebranie Członków w dniu 08.02.2016 r.

ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA PROGRAMÓW
NASZEJ TELEWIZJI INTERNETOWEJ
TVI.DOMKULTURY.COM.PL


do góry